PSYKOTERAPEUTTINEN LÄHESTYMISTAPA 

Psykoterapiasuuntauksia on useita, mutta integratiivisen lähestymistavan erityispiirre on, ettei se ole yhtenäinen teoriasuuntaus tai tekniikka. Se on enemmänkin tapa tarkastella terapiaprosessia ja käsiteltäviä aiheita, yksilöllisistä lähtökohdista ja eri näkökulmista käsin. Integratiivinen työote nojaa psykoterapiatutkimuksissa löydettyihin, yhteisiin muutosta tuoviin tekijöihin, kuten terapeutin ja asiakkaan väliseen hyvään ja luottamukselliseen yhteistyösuhteeseen.

Lähde: Integratiivisen psykoterapian yhdistys ry

AJATUKSIANI INTEGRATIIVISESTA TYÖOTTEESTA

Ihmismieli, ajattelu ja vuorovaikutus ovat äärimmäisen mielenkiintoisia, mutta haastavia tutkimuksen kohteita. Tieteellistä tutkimusta tehdään aiheen ympärillä paljon, mutta tieteenalasta riippuen näkökulma on erilainen. Ihmisyyttä ja elämää yleensä ei voida asetella yhteen totuuteen tai muottiin, lähtökohtaisesti kaikki mahdollisuudet ovat avoimia. Ihminen elää muutoksessa. Kriisien tai haasteiden edessä, ihminen tarvitsee turvalliset puitteet, mutta myös yksilölliset keinot kehittyä kohti parempaa hyvinvointia ja elämän tasapainoa. Integratiivisessa ajattelutavassa prosessinomaiselle tutkimiselle on jo lähtökohtaisesti hyvät edellytykset. Itse toivon, että oppimani ja elämänkokemuksella saavuttamani tieto avaisivat minulle uskallusta tutkia asioita avoimesti ihmetellen ja uusia näkökulmia etsien.

Tähän tutkimusprosessiin kutsun myös yhteistyössä olevia asiakkaitani.